2e bruine band

2e kyu

examen 2e bruine band

Uchi-uke + kizami-zuki + gyaku-zuki
kokutsu-dachi + zenkutsu-dachi
voor- en achterwaarts
Soto-uke + yoko-empi + uraken + gyaku-zuki
zenkutsu-dachi + kiba-dachi + zenkutsu-dachi
voor- en achterwaarts
Controle tijdens kumite
KATA
Mae-geri + kizami-zuki + gyaku-zuki (kamae)
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Beheersing
Uraken-uchi jodan
zenkutsu-dachi
voor- en achterwaarts
KIHON
Ushiro-geri + gyaku-zuki (kamae)
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Sanbon-zuki
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Ritme en timing
Mawashi-geri + gyaku-zuki (kamae)
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Bassai dai
Jiyu ippon kumite
Shuto-uchi jodan
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Techniek
Stand
Richting
Aandachtspunten
Age-uke + mae-geri + gyaku-zuki
zenkutsu-dachi
voor- en achterwaarts
Oi-zuki jodan
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Yoko-geri keage + yoko geri kekomi (rengeri, combinatie met zelfde been)
kiba-dachi
voorwaarts
Uchi-barai + kizami mae-geri + gyaku-zuki
kokutsu-dachi + zenkutsu-dachi
voor- en achterwaarts
Aanvaller (tori)
Verdediger (age)
Tekki shodan
Heian shodan t/m Heian godan
Gyaku-zuki chudan
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Basisaanvallen (rechts of links)
basisverdediging + tegenaanval
Shuto-uke + kizami mawashi-geri + nukite
kokutsu-dachi + zenkutsu-dachi
voorwaarts
Gedan-barai + uraken + gyaku-zuki
zenkutsu-dachi
voor- en achterwaarts
Mae-geri chudan + mawashi-geri jodan (ren-geri: combinatie met wisselend been)
zenkutsu-dachi
voorwaarts
Mae-geri chudan + yoko-geri kekomi chudan (met zelfde been, zonder neerzetten)
zenkutsu-dachi
voorwaarts
KUMITE
examens